miercuri, 6 decembrie 2023

Prezentare comuna

Primarie

Consiliul local

Informatii publice

Anunturi

TRANSPARENTA DECIZIONALA

Turism

MONITORUL OFICIAL LOCAL

SESIZARI

Contact

Rss

Administrare

Inregistrare acte stare civila

NASTERI
 

Înregistrarea na?terii

Înregistrarea naSterii se face de c?tre structura de stare civila  din cadrul S.P.C.L.E.P. în a carui raza teritoriala a avut loc nasterea, pe baza declara?iei verbale date în fa?a ofi?erului de stare civil? de c?tre oricare dintre p?rin?i, de catre medic, de catre persoanele care au fost de fa?? la na?tere, de personalul din unitatea în care a avut loc na?terea sau de orice persoan? care a luat  cunostinta despre nastere.
Termenul pentru declararea si înregistrarea nasterii copilului este de:
·   15 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut viu si aflat în viata;
·   3 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut mort;
·   24 de ore de la data decesului, pentru copilul nascut viu care a decedat înauntru termenului de 15 zile;
·   30 de zile pentru copilul cu vârsta de pân? la 1 an, gasit sau parasit de mam? în maternitate/unitati sanitare.
In m?sura în care declararea na?terii se face dup? expirarea acestor termene, dar în?untrul unui an de la nastere, întocmirea actului de na?tere se face cu aprobarea primarului unit??ii administrative-teritoriale.
Dac? declararea se face dup? trecerea unui an de la na?tere, întocmirea actului se face numai în baza hotarârii judecatoresti definitive ?i irevocabile, care va con?ine toate datele necesare întocmirii actului de na?tere.
Înregistrarea na?terii se face în baza urm?toarelor acte:
- certificatul medical constatator al na?terii, întocmit de unitatea sanitar? în care s-a produs na?terea;
- actul de identitate al mamei ?i/sau al declarantului, dac? na?terea nu este declarat? de mam?;
- certificatul de c?s?torie al p?rin?ilor copilului – original ?i copie – dac? sunt c?s?tori?i; dac? p?rin?ii poart? nume de familie diferit, declara?ia scris? cu privire la numele pe care îl va purta copilul;
- declara?ia de recunoa?tere a copilului din afara c?s?toriei, dat? de c?tre tat? în fa?a ofi?erului de stare civil? care înregistreaz? na?terea sau la notarul public, din care s? rezulte ?i numele de familie pe care îl dobânde?te copilul; acestei declaratii i se anexeaz? consim??mântul mamei.
 

Eliberarea certificatelor de na?tere

Certificatele de stare civil? se elibereaz?, la cerere, persoanei îndrept??ite, personal sau prin împuternicit cu procur? special?*, autentificat? astfel:
a) documentele eliberate de institu?ii ale statelor semnatare ale Conven?iei
de la Haga din 5 octombrie 1961 se apostileaz?;
b) documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/conven?ii/acorduri de asisten?? judiciar? sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice alt? formalitate;
c) documentele care nu se reg?sesc în niciuna dintre situa?iile prev?zute la lit.a) sau b) se supralegalizeaz?.
*inclusiv procur? întocmit? la un notar public în ?ar? sau la ambasadele/consulatele României din str?in?tate;
 
Cet??enilor români cu domiciliul in str?in?tate si cet??enilor str?ini ale c?ror acte de stare civil? sunt înregistrate în ?ar? li se elibereaz? certificate pe baza pa?aportului.
 
Persoanele care au domiciliul în alte localit??i decât cele în care sunt p?strate registrele de stare civil? ?i nu se pot deplasa personal pentru a ob?ine certificatele de stare civil? pot depune cererea la S.P.C.L.E.P. sau, dup? caz,
la prim?ria unit??ii administrativ-teritoriale în raza c?reia î?i au domiciliul ori re?edin?a, indicând unitatea administrativ-teritorial? unde se g?se?te actul
respectiv – certificatul va fi ridicat de c?tre solicitant de la SPCLEP la care a depus cererea.
 
Certificatul de na?tere se elibereaz? titularului actului sau persoanei împuternicite cu procur? special?, pentru persoanele de peste 18 ani posesoare de acte de identitate.
 
Pentru minorii care nu au acte de identitate, precum ?i pentru cei pu?i sub interdic?ie, certificatul de na?tere se elibereaz? p?rintelui sau reprezentantului legal.
 
Dac? un copil este n?scut viu ?i a decedat pân? la data înregistr?rii na?terii, la cererea p?rin?ilor, se elibereaz? certificatul de na?tere, cu men?iunea "Decedat", sau numai certificatul de deces.
 

 
C?S?TORII
 

Înregistrarea c?s?toriei

 
C?s?toria se încheie de c?tre ofi?erul de stare civil?, la sediul SPCLEP/ prim?riei în a c?rei raz? teritorial? î?i are domiciliul sau re?edin?a unul dintre viitorii so?i.
Prin excep?ie, c?s?toria se poate încheia ?i la alt SPCLEP/prim?rie decât cea de domiciliu/re?edin??, cu aprobarea primarului unit??ii administrativ teritoriale unde se încheie c?s?toria.
Declara?ia de c?s?torie se face personal, de c?tre viitorii so?i, în scris, la S.P.C.L.E.P. sau, dup? caz, la prim?ria locului de domiciliu ori de resedin?? al unuia dintre ei ?i se public?, în ziua in care a fost primit?, prin afi?are, în extras, in condi?iile legii.
 
Descarca declaratia de casatorie (pag.1, pag.2, pag.3).
 
Odat? cu declara?ia de c?s?torie, viitorii so?i prezint? urm?toarele acte:
a) documentele cu care fac dovada identit??ii, in original si copie – trebuie s? fie valabile atât la data depunerii declara?iei, cât ?i la data oficierii c?s?toriei;
b) certificatele de na?tere, în original ?i copie;
c) certificatul medical privind starea s?n?t??ii, întocmit pe formular-tip, care trebuie s? poarte num?rul de inregistrare, data cert?, sigiliul/?tampila unit??ii sanitare, semn?tura ?i parafa medicului; certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii ?i trebuie s? cuprind? men?iunea expres? c? persoana se poate sau nu se poate c?s?tori;
d) documente, in original si in copie, din care s? rezulte desfacerea c?s?toriei
anterioare, dac? este cazul.
e) dovada achitarii taxei stabilite prin HCL:
    - 50 lei - pentru casatoriile ce vor fi oficiate in zilele de luni pana vineri;
    - 200 lei, pentru casatoriile ce vor fi oficiate in zilele de sambata si duminica".
 
C?s?toria se încheie în termen de 10 zile de la depunerea declara?iei de c?s?torie (termenul cuprinde atât ziua cand a fost f?cut? declara?ia, cât si ziua in care se oficiaz? c?s?toria).
 
Oficierea c?s?toriei se face în limba român? de c?tre ofi?erul de stare civil?, într-o inc?pere corespunz?tor amenajat?.
 
 Dup? luarea consim??mântului viitorilor so?i, liber si deplin exprimat, în fa?a a 2 martori, ofi?erul de stare civil? îi declar? c?s?tori?i, le cite?te dispozi?iile Codului civil privind drepturile si obliga?iile so?ilor ?i întocme?te, de îndat?, actul de c?s?torie.
Actul de c?s?torie se semneaz? de c?tre so?i (cu numele de familie pe care s-au învoit s?-l poarte in timpul c?s?toriei), de c?tre ofi?erul de stare civil? ?i de c?tre martori.
 
Dup? incheierea c?s?toriei, ofi?erul de stare civil? anuleaz? cartea de identitate a so?ului care î?i schimb? numele de familie prin c?s?torie; anularea se face prin t?ierea col?ului în care se afl? înscris? perioada de valabilitate.
 
 
Eliberarea certificatelor de c?s?torie
Certificatele de stare civil? se elibereaz?, la cerere, persoanei îndrept??ite, personal sau prin împuternicit cu procur? special?*, autentificat? astfel:
a) documentele eliberate de institu?ii ale statelor semnatare ale Conven?iei
de la Haga din 5 octombrie 1961 se apostileaz?;
b) documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/conven?ii/acorduri de asisten?? judiciar? sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice alt? formalitate;
c) documentele care nu se reg?sesc în niciuna dintre situa?iile prev?zute la lit.a) sau b) se supralegalizeaz?.
*inclusiv procur? întocmit? la un notar public în ?ar? sau la ambasadele/consulatele României din str?in?tate;
 
Cet??enilor români cu domiciliul in str?in?tate si cet??enilor str?ini ale c?ror acte de stare civil? sunt inregistrate în ?ar? li se elibereaz? certificate pe baza pa?aportului.
 
Persoanele care au domiciliul in alte localit??i decât cele în care sunt p?strate registrele de stare civil? ?i nu se pot deplasa personal pentru a ob?ine certificatele de stare civil? pot depune cererea la S.P.C.L.E.P. sau, dup? caz,
la prim?ria unit??ii administrativ-teritoriale în raza c?reia î?i au domiciliul ori re?edin?a, indicând unitatea administrativ-teritorial? unde se g?se?te actul
respectiv – certificatul va fi ridicat de c?tre solicitant de la SPCLEP la care a depus cererea.
 
Certificatul de c?s?torie se poate elibera unuia dintre so?i sau, la cerere, ambilor so?i.
 
Pentru so?ul supravie?uitor sau, in caz de divor?, pentru motive întemeiate, se pot elibera certificate de c?s?torie, cu men?iunile corespunz?toare.
 

 
DIVOR?UL PE CALE ADMINISTRATIV?
 
Condi?ii (trebuie îndeplinite cumulativ):
- ambii so?i sunt de acord cu divor?ul;
- nu exist? copii minori, n?scu?i din c?s?torie sau adopta?i (raportat la momentul depunerii cererii de divor?).
 
Procedura:
Cererea de divor?[1] se face în scris, se depune ?i se semneaz? personal de c?tre ambii so?i[2], în fa?a ofi?erului de stare civil? delegat de la prim?ria care are în p?strare actul de c?s?torie sau de la cea pe a c?rei raz? teritorial? se afl? ultima locuin?? comun? a so?ilor (competen?? alternativ? – so?ii pot opta pentru oricare dintre acestea).
 
În cazul persoanelor care nu cunosc limba român?, depunerea cererii de divor? se face în prezen?a unui traduc?tor autorizat iar, în cazul persoanelor surdo-mute, în prezen?a unui interpret.
 
În cererea de divor?, fiecare dintre so?i declar?, pe proprie r?spundere, c?:
- este de acord cu desfacerea c?s?toriei;
- nu are copii minori cu cel?lalt so?, n?scu?i din c?s?torie sau adopta?i împreun? ca acesta;
- nu este pus sub interdic?ie;
- nu au mai solicitat altor autorit??i desfacerea c?s?toriei;
- vor indica adresa ultimei locuin?e comune;
- vor preciza numele pe care fiecare sau, dup? caz, numai unul dintre ace?tia urmeaz? a-l purta dup? desfacerea c?s?toriei.
 
La momentul depunerii cererii de divor?, so?ii vor prezenta ofi?erului de stare civil? urm?toarele acte:
a) certificatele de na?tere ale ambilor so?i, în original ?i copie – originalele se vor restitui titularilor;
b) certificatul de c?s?torie, în original ?i copie – originalul se va re?ine de c?tre ofi?erul de stare civil?;
c) documentele care fac dovada identit??ii[3] ambilor so?i, în original ?i copie – trebuie s? fie valabile atât la momentul depunerii cererii de divor?, cât ?i la momentul eliber?rii certificatului de divor?;
d) declara?ie dat? în fa?a ofi?erului de stare civil?, în situa?ia în care ultima locuin?? comun? declarat? în cererea de divor? nu coincide cu domiciliul sau re?edin?a ambilor so?i, confom actelor de identitate.
e) dovada achit?rii taxei de 500 de lei, stabilit? de lege – taxa se achit? la casieriile Prim?riei Mun. Media? (Direc?ia Fiscal? Local?).
 
Ofi?erul de stare civil? înregistreaz? cererea de divor? în ziua în care a fost primit? ?i acord? so?ilor un termen de 30 de zile calendaristice (calculate de la data depunerii cererii), în vederea eventualei retrageri a acesteia.
 
La expirarea termenului de 30 de zile, so?ii se vor prezenta din nou împreun? în fa?a ofi?erului de stare civil?, care va verifica dac? cei doi st?ruie în cererea de divor? ?i dac?, în acest sens, consim??mâtul lor este liber ?i neviciat, solicitând so?ilor o declara?ie în acest sens.
 
Dac? ambii so?i sau numai unul dintre ace?tia declar? c? în?elege s? renun?e la divor?, se completeaz? un alt model de declara?ie.
 
Dac? so?ii nu se prezint? împreun?, la expirarea termenului de 30 de zile, dosarul de divor? se claseaz?.
 
Alte situa?ii în care dosarul de divor? se claseaz?:
- dac? ambii so?i sau numai unul în?eleg s? renun?e la divor?;
- dac?, înainte de finalizarea procedurii de divor?, unul dintre so?i este pus sub interdic?ie;
- dac?, înainte de finalizarea procedurii de divor?, intervine na?terea unui copil;
- dac?, înainte de finalizarea procedurii de divor?, unul dintre so?i decedeaz?.
 
Constatarea desfacerii c?s?toriei ?i eliberarea certificatului de divor?
În m?sura în care, la expirarea termenului de 30 de zile, sunt întrunite toate condi?iile legale necesare, ofiterul de stare civil? constat? desfacerea c?s?toriei prin acordul so?ilor ?i elibereaz? certificatul de divor?, care va fi înmânat fo?tilor so?i într-un termen de maxim 5 zile lucr?toare.
 
Data eliber?rii certificatului de divor? reprezint? data la care este desfacut? c?s?toria.
 
Pe certificatul de divor? nu se vor face men?iuni referitoare la motivele divor?ului sau la culpa so?ilor
 
Fiec?ruia dintre fo?tii so?i i se va va înmâna c?te un exemplar din certificatul de divor?, pe baz? de semn?tur? pe cererea de divor? ?i în registrul de eviden?? a certificatelor de divor?.
 
La data desfacerii c?s?toriei, ofi?erul de stare civil? anuleaz? cartea de identitate a fostului so?, care î?i schimb? numele în urma divor?ului, astfel:
- prin t?ierea col?ului în care este înscris? perioada de valabilitate, în cazul c?r?ilor de identitate;
- prin înscrierea unei men?iuni de desfacere a c?s?toriei, în cazul c?r?ilor de identitate provizorii ?i al buletinelor de identitate.
Termenul pentru ob?inerea unui nou act de identitate este de 15 zile, calculate de la data desfacerii c?s?toriei.
 
 

 
 
Înregistrarea decesului
Actul de deces se întocmeste la S.P.C.L.E.P. sau, dup? caz, la prim?ria unit??ii administrativ-teritoriale în a c?rei raz? s-a produs decesul ori s-a g?sit cadavrul.
 
Declara?ia de deces, pentru situa?ia în care cauza decesului este natural?, se face în termen de 3 zile de la data încet?rii din via?? a persoanei, de c?tre persoanele prev?zute de lege (membrii familiei decedatului sau, în lipsa acestora, de c?tre medic sau alt cadru din unitatea sanitar? unde s-a produs decesul ori de orice alt? persoan? care a luat cuno?tin?? despre deces); in acest termen se cuprinde atat ziua in care s-a produs decesul, cat si ziua in care se face declara?ia.
 
Odat? cu declara?ia de deces, declarantul depune urm?toarele acte:
a) certificatul medical constatator al decesului, intocmit pe formular-tip, care va trebui s? poarte num?r de inregistrare, dat? cert?, semn?tura si parafa medicului care a f?cut constatarea, sigiliul/stampila unit??ii sanitare, în care trebuie consemnat? cauza decesului, f?r? prescurt?ri, înscris? cu majuscule;
b) certificatul de nastere ?i de c?s?torie, dup? caz;
c) actul de identitate al decedatului;
d) livretul militar sau, dup? caz, adeverin?a de recrutare a celui decedat;
e) fotocopia actului de identitate al declarantului.
 
In cazurile in care declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civil? si/sau actul de identitate al persoanei decedate, acesta declar?, in scris, motivul neprezent?rii acestora, precum si datele de stare civil? ale decedatului.
 
Cand decesul se datoreaz? unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum si in cazul g?sirii unui cadavru, fie c? este sau nu identificat, declara?ia se face în termen de 48 de ore, calculat din momentul decesului sau al g?sirii cadavrului.
 
În acest caz, inregistrarea se face in baza certificatului medical constatator al decesului si a dovezii eliberate de poli?ie sau de parchet, din care s? rezulte c? una dintre aceste autorit??i a fost sesizat? despre deces.
 
În cazul in care decesul nu a fost declarat si inregistrat in termenul legal de 48 de ore, intocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului, iar declara?ia se face în scris, ar?tand motivele întârzierii.
 
Dup? intocmirea actului de deces, ofi?erul de stare civil? elibereaz? declarantului o adeverin?? de înhumare sau de incinerare a cadavrului, într-un singur exemplar.
 

 
TRANSCRIEREA ACTELOR DE STARE CIVIL?
 
Actele de stare civil? ale cet??enilor români, întocmite de autorit??ile str?ine, au putere doveditoare în România numai dac? sunt înscrise sau transcrise în registrele de stare civil? române – transcrierea se va face obligatoriu, in registrele de stare civil? române, în termen de 6 luni de la intoarcerea in ?ar? sau de la primirea din str?in?tate a certificatului ori extrasului de stare civil?.
 
Cererile de transcriere se depun la serviciul public comunitar local de eviden?? a persoanelor sau la prim?ria unit??ii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului ?i se aprob? de c?tre primar, dup? ce s-a ob?inut avizul prealabil al Direc?iei Jude?ene de Eviden?? a Persoanelor.
 
Documentele administrative emise de autorit??ile str?ine, prezentate pentru înregistrarea în registrele de stare civil? române, precum ?i traducerile acestora, care sunt f?cute la un notar public din str?in?tate, trebuie s? îndeplineasc? urm?toarele condi?ii (art. 72 alin. 6 din HG nr. 64/2011):
a) documentele eliberate de institu?ii ale statelor semnatare ale Conven?iei de la Haga din 5 octombrie 1961 se apostileaz?;
b) documentele eliberate de statele cu care Romania a incheiat tratate/conven?ii/acorduri de asisten?? judiciar? sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice alt? formalitate;
c) documentele care nu se reg?sesc in una dintre situa?iile prev?zute la lit.
a) sau b) se supralegalizeaz?.
 
 Cererea de transcriere se adreseaz? primarului unit??ii administrativ- teritoriale pe raza c?reia isi are domiciliul titularul certificatului/extrasului si se face in nume propriu, prin imputernicit cu procur? special?, autentificat? conform prevederilor art. 72 alin. (6).
 
Minorii in varst? de peste 14 ani solicit? transcrierea certificatelor de nastere in nume propriu, asista?i de unul dintre p?rin?i sau, dup? caz, de tutore, ori prin împuternicit cu procur? special?; în cazul în care p?rin?ii au domicilii diferite in ?ar?, prim?ria competent? privind transcrierea certificatului de nastere poate fi oricare din cele dou? prim?rii pe raza c?rora au domiciliul p?rin?ii minorului.
 
In cazul transcrierii certificatului de c?s?torie, cererea se adreseaz? primarului unit??ii administrativ-teritoriale de la domiciliul comun al so?ilor, iar dac? so?ii au domicilii diferite in ?ar?, la oricare dintre cele dou? prim?rii de domiciliu.
 
In cazul transcrierii certificatului de deces, cererea se adreseaz? primarului unit??ii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului, care are obliga?ia de a dispune verific?ri si la ultimul domiciliu al decedatului, sau primarului unit??ii administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut in ?ar? de c?tre persoana decedat?.
 
Cererea de transcriere este înso?it? de certificatul sau extrasul de stare civil? eliberat de autorit??ile str?ine, în original, fotocopie si traducere legalizat?, precum ?i, dup? caz, de urm?toarele documente:
a) fotocopii ale certificatelor de na?tere si de c?s?torie, fotocopii ale actului de identitate sau pa?aportului, dup? caz;
b) declara?ii notariale, din partea ambilor so?i, dac? sunt cet??eni români, sau numai a so?ului cet??ean roman, cu privire la numele purtat dup? c?s?torie, in situa?ia în care în certificatul/extrasul de c?s?torie procurat din str?in?tate nu se face referire la numele so?ilor dup? c?s?torie;
c) declara?ie din partea p?rintelui care solicit? transcrierea certificatului de na?tere al copilului, în cazul în care p?rin?ii acestuia au domicilii diferite;
d) declara?ie din partea titularului actului ori a reprezentantului legal c? nu mai exist? un alt act transcris/înscris sau reconstituit;
 
In baza aprob?rii cererii de transcriere, precum ?i a documentelor depuse de solicitant ?i a eviden?elor proprii, ofi?erul de stare civil? delegate întocme?te actul de stare civil? ?i elibereaz? certificatul corespunz?tor persoanei îndrept??ite.
 
Cet??enii români afla?i în str?in?tate pot solicita înscrierea actelor de stare civil? care îi privesc în registrele de stare civil? române de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carier? ale Romaniei, în cazul în care înregistrarea actului sau faptului de stare civil? a fost f?cut? în prealabil la autoritatea din statul de resedin??; înscrierea se face cu aprobarea sefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare.
 
ATEN?IE!
Pentru a preîntâmpina eventuale confuzii generate de schimb?ri legislative ce pot ap?rea, rug?m persoanele interesate ca, anterior depunerii dosarului de transcriere, s? solicite lucr?torilor de stare civil? informa?ii detaliate referitoare la procedura de transcriere (acte necesare, termen de solu?ionare etc.).
 

 
RECTIFICAREA ACTELOR DE STARE CIVIL?
Rectificarea actelor de stare civil? ?i a men?iunilor înscrise pe marginea acestora se face în temeiul dispozi?iei primarului unit??ii administrativ-teritoriale care are în p?strare actul de stare civil?, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, cu avizul prealabil al D.J.E.P.; în func?ie de rezultatul verific?rilor, se emit dispozi?ii de admitere sau de respingere.
 
In cazul rectific?rii actelor de stare civil? ?i a men?iunilor înscrise pe marginea acestora, cererea întocmit?, înso?it? de actele doveditoare, se depune la S.P.C.L.E.P. sau, dup? caz, la prim?ria unit??ii administrativ-teritoriale care are în p?strare actul de stare civil? ori la S.P.C.L.E.P. sau, dup? caz, la prim?ria unit??ii administrative-teritoriale de la domiciliul solicitantului; cererea se solu?ioneaz? în termen de 30 de zile, prin emiterea dispozi?iei prev?zute la art. 125 alin. (2).
 
Dac? rectificarea actelor de stare civil? este o procedur? administrativ?, în schimb anularea, modificarea sau completarea actelor de stare civil? ?i a men?iunilor înscrise pe marginea acestora se poate face numai în temeiul unei hot?râri judec?toresti definitive ?i irevocabile.
 

 
 
SCHIMBAREA NUMELUI PE CALE ADMINISTRATIV?
Cadrul legal: OG nr. 41/2003 - privindprivind dobândirea ?i schimbarea pe cale administrativ? a numelor persoanelor fizice
 
Cet??enii români pot ob?ine, pentru motive temeinice, schimbarea pe cale administrativ? a numelui de familie ?i a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea.
Sunt considerate ca întemeiate cererile de schimbare a numelui în urm?toarele cazuri:
    a) când numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod;
    b) când persoana în cauza a folosit, în exercitarea profesiei, numele pe care dore?te sa îl ob?in?, f?când dovada cu privire la aceasta, precum ?i asupra faptului ca este cunoscut? în societate sub acest nume;
    c) când, din neatentia ofi?erilor de stare civil? ori ca urmare a necunoasterii reglement?rilor legale în materie, au fost efectuate men?iuni gresite în registrele de stare civil? ori au fost eliberate certificate de stare civil? cu nume eronate, în baza c?rora au fost eliberate alte acte;
    d) când persoana în cauza are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte, de regula reunite, ?i dore?te schimbarea acestuia;
    e) când persoana în cauza poarta un nume de familie de provenienta str?in? ?i solicita sa poarte un nume romanesc;
    f) când persoana si-a schimbat numele de origine str?in? într-un nume romanesc, pe cale administrativ?, ?i dore?te sa revin? la numele dobândit la na?tere;
    g) când p?rin?ii si-au schimbat numele pe cale administrativ?, iar copiii solicita sa poarte un nume de familie comun cu al p?rin?ilor lor;
    h) când persoana în cauza solicita sa poarte un nume de familie comun cu al celorlal?i membri ai familiei, nume care a fost dobândit ca urmare a adop?iei, a men?inerii numelui la c?s?torie, a stabilirii filia?iei ori a unor schimb?ri de nume aprobate anterior pe cale administrativ?;
    i) când sotii au convenit cu ocazia încheierii c?s?toriei sa poarte numele de familie reunite ?i ambii solicita schimbarea acestuia pe cale administrativ?, optand pentru numele de familie dobândit la na?tere de c?tre unul dintre ei ori sa revin? fiecare la numele avut anterior c?s?toriei;
    j) când persoana în cauza face dovada ca a fost recunoscuta de c?tre p?rinte ulterior înregistr?rii na?terii, îns?, întrucât nu a sesizat instanta pentru încuviin?area purt?rii numelui de familie al acestuia în timpul vie?ii, nu exista alta posibilitate de dobândire a numelui p?rintelui decât pe cale administrativ?;
    k) când prenumele purtat este specific sexului opus;
    l) când persoanei i s-a încuviin?at schimbarea sexului prin hot?râre judec?toreasc? r?mas? definitiva ?i irevocabil? ?i solicita sa poarte un prenume corespunz?tor, prezentând un act medicolegal din care sa rezulte sexul acesteia;
    m) alte asemenea cazuri temeinic justificate.
        Sunt de asemenea considerate justificate ?i cererile de schimbare a numelui în urm?toarele cazuri:
    a) când persoana în cauza a adoptat minori ?i dore?te ca ace?tia sa poarte un alt prenume;
    b) când c?s?toria a încetat prin moartea sau prin declararea judec?toreasc? a mor?ii unuia dintre so?i, iar so?ul supravie?uitor solicita sa revin? la numele de familie purtat anterior c?s?toriei ori la numele de familie dobândit la na?tere;
    c) când în urma divor?ului un fost so? revine la numele de familie purtat anterior ?i care provine dintr-o alta c?s?torie, de asemenea desf?cut? prin divor?, ?i dore?te sa poarte numele dobândit la na?tere;
    d) când în urma încet?rii c?s?toriei prin moartea sau prin declararea judec?toreasc? a mor?ii unuia dintre so?i cel?lalt so? se recasatoreste si, ca urmare a desfacerii acestei c?s?torii, acesta dore?te sa poarte numele de familie dobândit la na?tere;
    e) când fostul so? dore?te sa poarte numele de familie pe care l-a avut în c?s?torie, pentru a avea un nume comun cu copiii încredin?a?i spre cre?tere ?i educare, cu consim??mântul fostului so?, dat în forma autentic?;
    f) când p?rin?ii au divor?at, iar copiii încredin?a?i spre cre?tere ?i educare unuia dintre p?rin?i, care a revenit la numele de familie avut anterior c?s?toriei, solicita sa poarte numele de familie al acestuia;
    g) când s-a desf?cut adoptia unei persoane c?s?torite care are copii minori ?i în urma desfacerii adop?iei persoana în cauza revine la numele de familie avut înainte de adop?ie;
    h) când unul dintre so?i, la încheierea c?s?toriei, a luat numele de familie al celuilalt so?, nume pe care acesta l-a dobândit prin adop?ie, iar ulterior încheierii c?s?toriei are loc desfacerea adop?iei.
 
Persoana care solicit? schimbarea numelui pe cale administrativ? depune o cerere la serviciul public comunitar de eviden?? a persoanelor, denumit în continuare serviciu public, aflat în subordinea consiliului local al comunei, ora?ului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucure?ti, în a c?rui raz? teritorial? î?i are domiciliul. Cererea se depune personal sau prin împuternicit cu procur? special? sau împuternicire avoca?ial?.
 
Cererea de schimbare a numelui trebuie sa fie motivat? prin unul dintre cazurile prev?zute mai sus ?i s? fie înso?it? de urm?toarele acte:
    a) copii legalizate de pe certificatele de stare civil? ale persoanei care solicita schimbarea numelui;
    b) un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, în care a fost publicat, potrivit art. 10, extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea c?ruia sa nu fi trecut mai mult de un an;
    c) consim??mântul, dat în forma autentic?, al celuilalt so?, în cazul schimb?rii numelui de familie comun purtat în timpul c?s?toriei;
    d) copie de pe decizia de aprobare a autorit??ii tutelare, în cazurile prev?zute de art. 7;
    d^1) cazierul judiciar ?i cazierul fiscal ale solicitantului;
    e) orice alte acte pe care solicitantul le considera necesare pentru motivarea cererii sale.
 
Cererea de schimbare a numelui, împreun? cu toate actele prev?zute la art. 6, si, dac? este cazul, cu opozi?iile, se trimite spre solu?ionare de c?tre serviciul public local c?tre direc?ia jude?ean? de eviden?? a persoanelor.
   
Direc?ia jude?ean? verific? dac? sunt îndeplinite toate condi?iile prev?zute de lege ?i, dup? analizarea temeiniciei cererii, precum ?i a opozi?iilor f?cute, propune, motivat, pre?edintelui consiliului jude?ean emiterea dispozi?iei de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui, în termen de 60 de zile de la primirea cererii.
 
Dispozi?ia prin care s-a admis schimbarea numelui se trimite, în copie, serviciului public la care a fost înregistrat? cererea. Serviciul public va încunostin?a de îndat? solicitantul, iar dup? depunerea de c?tre acesta a dovezii de plata a taxei extrajudiciare de timbru prev?zute de lege, îi va elibera o copie de pe dispozi?ia de admitere a schimb?rii numelui. Dac?, în termen de 90 de zile de la data lu?rii la cuno?tin?a, cel în cauza nu a depus dovada de plata a taxei extrajudiciare de timbru, serviciul public va restitui organului emitent copia de pe dispozi?ia de admitere a schimb?rii numelui.
 
Dispozi?ia de respingere a cererii de schimbare a numelui se comunica solicitantului de c?tre direc?ia jude?ean? de eviden??, în termen de 10 zile de la emitere.
 
Dispozi?ia de respingere a cererii de schimbare a numelui poate fi contestat? în condi?iile     29 10 201   0 46>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
 
ATEN?IE!
Pentru a preîntâmpina eventuale confuzii generate de schimb?ri legislative ce pot ap?rea, rug?m persoanele interesate ca, anterior depunerii dosarului de schimbare a numelui, s? solicite lucr?torilor de stare civil? informa?ii detaliate referitoare la procedura în cauz? (acte necesare, termen de solu?ionare etc.).
 
[1] Cerere-tip – va fi pus? la dispozi?ia so?ilor de c?tre ofi?erul de stare civil?
[2] Este obligatorie prezen?a ambilor so?i, care vor semna cererea în fa?a ofi?erului de stare civil?
[3] Dovada identit??ii se face:
- pentru cet??enii români, cu CI, CIProvizorie, BI iar, pentru cet??enii români cu domiciliul în str?in?tate, pa?aport;
- pentru cet??enii UE sau Spa?iului Economic European: documentul de identitate sau pa?aportul, emis de statul apar?in?tor;
- pentru cet??enii din state ter?e: pa?aportul emis de statul ai c?ror cet??eni sunt, în care s? fie aplicat? viza de intrare pe teritoriul României, valabil? atât la data depunerii, cât ?i la data eliber?rii certificatului de divor?;
- pentru apatrizi: pa?aport, emis în baza Conven?iei privind statutul apatrizilor, înso?it de permisul de ?edere temporar sau permanent, dup? caz;